Obchodné podmienky

1. Pôsobnosť

1.1. Pre vzájomné vzťahy zmluvných strán (pri ktorých je Rawa pharm. s.r.o. predávajúcim - ďalej len “predávajúci”.) platia tieto Všeobecné obchodné podmienky v plnom rozsahu, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodli v platnej kúpnej zmluve (KZ) inak.

1.2 Všetky opatrenia odchyľujúce sa od týchto podmienok musia byť dohodnuté písomnou formou.

1.3 Kúpna zmluva, objednávka a ich zmeny sa uzatvárajú a riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

1.4 Predávajúci je oprávnený zmeniť svoje podmienky.

 

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy (KZ)

2.1 Naše ponuky sú nezáväzné.

2.2 Ponuka a/alebo zmluva uzatvorená ústne stáva sa záväznou iba po písomnom potvrdení predávajúcim..

2.3 Zmluva je považovaná za uzavretú iba na základe písomného potvrdenia objednávky

predávajúcim.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje, že riadne a včas (na základe dohodnutej dodacej lehoty), dodá kupujúcemu tovar vyšpecifikovaný v písomnej objednávke, čo do množstva, kvality a druhu. KZ resp. objednávka má vždy písomnú formu, ak nie je dohodnuté inak.

 

3. Ceny

3.1 Naše ceny v ponukách sú cenami bez DPH.

3.2 Ak nie je uvedené v ponuke, v potvrdení objednávky, ceny sú  "ex-works", tj. s vylúčením dopravy, balenia, poistenia, nákladov exportu, importu, ciel a všetky ďalšie náklady, ktoré vzniknú.

3.3 Kúpna cena je dohodnutá na základe aktuálnej cenovej ponuky predávajúceho.. Kupujúci je povinný túto cenu uviesť v písomnej objednávke.

3.4 Pokiaľ dôjde v dobe medzi uzatvorením KZ resp. objednávky a dodávkou tovaru k značnému zvýšeniu ceny suroviny či iným zmenám hospodárskych podmienok, ktoré majú výrazný vplyv na stanovenie cien, je predávajúci oprávnený k adekvátnej zmene kúpnej ceny, avšak o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomí kupujúceho.

3.5 Po prijatí objednávky predávajúcim je možné túto stornovať po prerokovaní. Predávajúci je oprávnený si účtovať nevyhnutné výdaje spojené so stornovaním objednávky.

3.6 V prípade, že tovar je na ceste ku kupujúcemu alebo u kupujúceho, nie je možné objednávku stornovať.

 

4. Dodacie podmienky

4.1 V prípade vlastného odberu tovaru odberateľom je tento povinný sa dohodnúť s predávajúcim, ktorý mu potvrdí, že tovar je pripravený k odberu.

4.2 Zmluvnými stranami dohodnutá dodacia lehota je záväzná, ak predávajúci z vážnych príčin nie je schopný túto dodržať, bezodkladne to oznámi odberateľovi.

4.3 Predávajúci je oprávnený dodávať tovar aj po častiach, prípadne aj pred dohodnutou dodacou lehotou, avšak na základe súhlasu kupujúceho.

4.4 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu s každou dodávkou dodací list, ktorý kupujúci potvrdí podpisom a pečiatkou kupujúceho, ak nie je k dispozícii pečiatka, potvrdí preberajúca osoba dodací list podpisom a čitateľne menom, resp. ČOP. Súčasťou dodávky surovín je Certifikát o analýze.

 

5. Platobné podmienky

5.1 Tovar podľa objednávky bude dodávaný po úhrade vopred alebo po predložení potvrdeného bankového prevodu na základe vystavenej faktúry s okamžitou splatnosťou. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené zák. č. 222/Z.z. a číslo KZ podľa evidencie kupujúceho.

5.2 U zákaziek s hodnotou vyššou ako 5000 € je predávajúci oprávnený požadovať zálohu pred dodaním.

5.3 Dlhodobým klientom po potvrdení objednávky vystaví predávajúci faktúru. Ak nie je v potvrdení objednávky alebo ponuky uvedené inak, faktúra je splatná do 14 dní od dátumu vystavenia faktúry.

5.4 Predávajúci si vyhradzuje právo v jednotlivých prípadoch stanoviť iné platobné podmienky, najmä vyžadovať platbu vopred alebo zálohu na plnú hodnotu sumy objednávky.

5.5 Za úhradu sa považuje uhradená plná suma faktúry.

5.6 V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania úhrady.

 

6. Dodávka a prenos rizika

6.1 Dodacia lehota uvedená v potvrdení objednávky je nezáväzná, je uvedená v súlade s informáciami od výrobcu a podľa zvážení všetkých známych skutočností. V súlade s tým prekročenie vyššie uvedených lehôt neoprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy alebo požadovať náhradu škody.

6.2 Predávajúci je oprávnený vykonať čiastočné dodávky po vzájomnej dohode s kupujúcim.

6.3 Odoslanie tovaru klientovi je vykonané v jeho mene. Za riziko straty tovaru, škody na tovare, alebo poškodenie alebo zranenie osôb počas prepravy nesie výhradne prepravca.

6.4 Tovar bude dodaný vo vhodnom obale pre objednaný druh tovaru. Tento obal bude zároveň vhodný na prepravu, tak aby sa zabránilo jeho poškodeniu.

6.5 Za okolnosti vyššej moci sa považujú prekážky, ktoré vznikli po uzatvorení KZ a bránia splneniu záväzku (štrajk, výluky, prevádzkové poruchy, nedostatok surovín a oneskorené dodávky alebo dodatočné alebo zmenené služby zákazníkom, ktoré marginálnym spôsobom menia dodacie lehoty), sú objektívne, nezávislé od vôle zmluvných strán, sú nepredvídateľné.

V prípade vyššej moci je predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodávky o obdobie zodpovedajúce trvaniu vyššej moci alebo odstúpiť od zmluvy. V obidvoch prípadoch nie je povinný predávajúci zaplatiť náhradu škody.

Vo vyššie uvedených prípadoch predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. To platí aj v prípade, ak predávajúci nedostane obsah objednanej dodávky. Pred uzavretím zmluvy o kúpe predávajúci upovedomí kupujúceho okamžite o nedostupnosti a kupujúci zváži odstúpenie od zmluvy. Ak kupujúci uhradil pre konkrétnu objednávku zálohu, všetky platby týkajúce sa objednávky, od ktorej kupujúci odstúpil mu budú vrátené okamžite.

6.6 V prípade, že kupujúci je v omeškaní s prevzatím dodávky tovaru, je povinný zaplatiť skladovanie tovaru podľa cenníka nájomcu skladovacích priestorov.

 

7. Garancie a záruka

7.1 Predávajúci poskytuje záruku na to, že zmluvne dohodnuté plnenie je v súlade s podmienkami objednávky, že dodaný tovar je v termíne plnenia vhodný na účely, na ktorý bol vyrobený a predaný. Ďalej je poskytovaná záruka na to, že tovar nie je zaťažený nárokom, alebo právom tretej osoby a bude prevedený do vlastníctva kupujúceho na základe platného právneho titulu.

7.2 Predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru počas záručnej doby.

7.3 Kupujúci je povinný nahlásiť zjavné vady tovaru do 24 hodín od dodania tovaru predávajúcemu, ostatné vady hneď po zistení. Nároky z vád zanikajú, ak nie sú vady oznámené včas.

7.4 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť urobená v písomnej forme s popisom vád a s kontaktnými údajmi na osobu, s ktorou treba reklamáciu riešiť. Reklamovaný tovar musí byť uložený oddelene až do vybavenia reklamácie.

7.5 Reklamáciu kvality resp. množstva tovaru musí kupujúci preukázať spôsobom s platnosťou úradného merania, váženia resp. kontrolného osvedčenia.

7.6 Zodpovednosť predávajúceho je vylúčená v prípade, keď bol reklamovaný tovar spracovaný, zamenený alebo nesprávne skladovaný. To platí i v prípade, keď predtým boli kupujúcemu dodané vzorky tovaru.

7.7 Nárok na odškodnenie, ktorý presahuje zmluvný rámec, je vylúčený.

 

8. Výhrada vlastníctva

8.1 Tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho až kým nedôjde k úplnému zaplateniu všetkých nákladov vyplývajúcich z obchodnej transakcie.

8.2 V prípade, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu vopred, nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom jeho dodania.

 

9. Dokumentácia

9.1 Predávajúci zaručuje, že predávané produkty zodpovedajú popisom (certifikáty o analýze, bezpečnostné listy) výrobcov alebo predajcov.  

 

10. Vrátenie tovaru

10.1 Tovar dodaný podľa požiadaviek kupujúceho môže byť vrátený len s predchádzajúcim

písomným súhlasom predávajúceho. Vracia sa iba nepoškodený tovar.

10.2 V prípade vrátenia tovaru predávajúci je oprávnený účtovať 10 % z hodnoty tovaru.

10.3 Náklady na dopravu v prípade vrátenia tovaru musí hradiť kupujúci. Kupujúci je taktiež

zodpovedný za akékoľvek poškodenie tovaru spôsobené počas spiatočnej dopravy.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15.4.2015.

11.2 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od KZ v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti kupujúcim, za ktoré sa považuje:

– opakujúce sa omeškanie kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodávky tovaru

– neoznámenie niektorých z uvedených skutočností kupujúcim bez zbytočného odkladu

písomne: zrušenie spoločnosti likvidáciou, vyhlásenie konkurzu na majetok kupujúceho,

vyrovnanie, zrušenie bez likvidácie, zmena právnej formy.

11.3 Podpisom KZ alebo vystavením objednávky kupujúci berie na vedomie tieto všeobecné obchodné podmienky.